کمپرسور بیتزر مدل ECOLINE

کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
Bitzer Reciprocating Compressors Ecoline

بیتزر اکولاین | ECOLINE پر استفاده ترین کمپرسور پیستونی نیمه هرمتیک در جهان بوده و به علت راندمان بالا، سازگاری با انواع مبردها، عملکرد روان، طراحی شئ گرا و قابلیت اطمینان بالای آن در طیف وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های کمپرسور ECOLINE بیتزر:

 • راندمان بالا در کاربردهای مختلف
 • عملکرد ثابت شده
 • طراحی فشرده
 • کنترل ظرفیت مکانیکی
 • دارای اینورتر فرکانس داخلی
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور اکولاین ECOLINE بیتزر
کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2KES-05(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2KES-05(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2KES-05(Y)-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2JES-07(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2JES-07(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2JES-07(Y)-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2HES-1(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2HES-1(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2HES-1(Y)-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2HES-2(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2HES-2(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2HES-2(Y)-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2GES-2Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-2(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-2(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2FES-2Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2FES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-2(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-2(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2EES-2Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2EES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-2(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-2(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2DES-2Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2DES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2CES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-4(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-4(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2CES-4Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-3(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-3(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FES-3Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-5(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-5(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FES-5Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-4(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-4(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4EES-4Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-6(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-6(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4EES-6Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-5(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-5(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4DES-5Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-7(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-7(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4DES-7Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-6(Y)-40S

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-6(Y)-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4CES-6Y-40S Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-9(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-9(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4CES-9Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4BES-9(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4BES-9(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4BES-9(Y)-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-6(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-6(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-6Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-7(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-7(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-7Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-10(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-10(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-10Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-8(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-8(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-8Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-9(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-9(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-9Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-12(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-12(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-12Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-10(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-10(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-10Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-12(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-12(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-12Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-15(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-15(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-15Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-12(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-12(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-12Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-14(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-14(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-14Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-20(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-20(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-20Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-13(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-13(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-13Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-15(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-15(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-15Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-22(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-22(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-22Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-15(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-15(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-15Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-18(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-18(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-18Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-25(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-25(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-25Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-20(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-20(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-20Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-23(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-23(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-23Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-30(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-30(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-30Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-25(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-25(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-25Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-28(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-28(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-28Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-35(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-35(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-35Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-22(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-22(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-22Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-25(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-25(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-25Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-33(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-33(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-33Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-25(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-25(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-25Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-28(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-28(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-28Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-35(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-35(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-35Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-30(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-30(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-30Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-34(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-34(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-34Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-40(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-40(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-40Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-40(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-40(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-40Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-44(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-44(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-44Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-50(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-50(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-50Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-50(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-50(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8GE-50Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-60(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-60(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8GE-60Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-60(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-60(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8FE-60Y-40P Ecoline

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-70(Y)-40P

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-70(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8FE-70Y-40P Ecoline

موردی یافت نشد!
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2KES-05(Y)-40P 2KES-05(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2KES-05(Y)-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 46 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 4,06 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 16 mm - 5/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 2.8 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 30 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور 1.5 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 60 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2JES-07(Y)-40P 2JES-07(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2JES-07(Y)-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 47 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 5,21 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 16 mm - 5/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 3.7 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 34 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور 1.5 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 60 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2HES-1(Y)-40P 2HES-1(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2HES-1(Y)-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 47 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 6,51 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 16 mm - 5/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 3.8 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 38 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور 2,0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 60 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2HES-2(Y)-40P 2HES-2(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2HES-2(Y)-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 49 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 6,51 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 16 mm - 5/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 4.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 38 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور 2,4 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 60 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2GES-2(Y)-40S 2GES-2-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2GES-2Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 49 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 7,58 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 16 mm - 5/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 5.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 41 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور 2.7 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 60 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-2(Y)-40S 2FES-2Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2FES-2Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 49 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 9,54 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 16 mm - 5/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 5.3 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 46 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور 2.9 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 60 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2FES-3(Y)-40S 2FES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2FES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 50 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 9,54 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 12 mm - 1/2''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 16 mm - 5/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 6.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 46 mm x 33 mm
بیشترین توان الکتروموتور 3.4 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 60 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-2(Y)-40S 2EES-2Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2EES-2Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 74 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 11,36 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 22 mm - 7/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 6.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 46 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 3.3 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2EES-3(Y)-40S 2EES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2EES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 77 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 11,36 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 22 mm - 7/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 7.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 46 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 3.8 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-2(Y)-40S 2DES-2Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2DES-2Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 73 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 13,42 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 22 mm - 7/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 7.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 50 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 4.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2DES-3(Y)-40S 2DES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2DES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 77 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 13,42 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 22 mm - 7/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 8.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 50 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 4.6 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-3(Y)-40S 2CES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2CES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 76 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 16,24 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 22 mm - 7/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 9.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 55 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 5.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 2CES-4(Y)-40S 2CES-4Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 2CES-4Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 76 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 16,24 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 22 mm - 7/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 10.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 2 x 55 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 5.6 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-3(Y)-40S 4FES-3Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FES-3Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 90 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 18,05 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 22 mm - 7/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 9.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 41 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 5.3 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FES-5(Y)-40S 4FES-5Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FES-5Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 95 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 18,05 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 22 mm - 7/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 10.8 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 41 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 5.8 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-4(Y)-40S 4EES-4Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4EES-4Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 93 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 22,72 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 12.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 46 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 6.9 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4EES-6(Y)-40S 4EES-6Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4EES-6Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 95 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 22,72 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 16 mm - 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 13.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 46 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 7.6 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-5(Y)-40S 4DES-5Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4DES-5Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 94 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 26,84 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 14.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 50 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 8.1 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4DES-7(Y)-40S 4DES-7Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4DES-7Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 100 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 26,84 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8'
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 16.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 50 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 8.9 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-6(Y)-40S 4CES-6Y-40S

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4CES-6Y-40S Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 99 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 32,48 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 17.7 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 55 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 9.7 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4CES-9(Y)-40P 4CES-9Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4CES-9Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 99 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 32,48 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 20.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 55 mm x 39,3 mm
بیشترین توان الکتروموتور 11.3 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4BES-9(Y)-40P 4BES-9(Y)-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4BES-9(Y)-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 99 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 36,13 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V Y-3-50Hz
جریان کاری 18.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول)
بیشترین توان الکتروموتور 12,3 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 120 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-6(Y)-40P 4VES-6Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-6Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 139 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 34,73 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 10.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 55 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 6.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-7(Y)-40P 4VES-7Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-7Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 139 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 34,73 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 16.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 55 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 11.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4VES-10(Y)-40P 4VES-10Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4VES-10Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 146 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 34,73 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 22 mm - 7/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 28 mm - 1 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 19.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 55 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 12.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-8(Y)-40P 4TES-8Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-8Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 143 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 41,33 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 35 mm - 1 3/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 19.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 60 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 7.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-9(Y)-40P 4TES-9Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-9Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 143 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 41,33 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 35 mm - 1 3/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 19.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 60 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 13.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4TES-12(Y)-40P 4TES-12Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4TES-12Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 147 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 41,33 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 35 mm - 1 3/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 25.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 60 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 14.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-10(Y)-40P 4PES-10Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-10Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 145 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت)
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 35 mm - 1 3/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 13.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 65 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 8.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-12(Y)-40P 4PES-12Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-12Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 145 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 48,50 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 35 mm - 1 3/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 22.7 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 65 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 14.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4PES-15(Y)-40P 4PES-15Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4PES-15Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 153 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 48,50 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 42 mm - 1 5/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 28.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 65 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 16.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-12(Y)-40P 4NES-12Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-12Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 146 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 56,25 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 35 mm - 1 3/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 15.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 70 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 9.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-14(Y)-40P 4NES-14Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-14Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 146 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 56,25 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 35 mm - 1 3/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 26.6 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 70 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 17.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4NES-20(Y)-40P 4NES-20Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4NES-20Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 157 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 56,25 m3/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 42 mm - 1 5/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 33.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 70 mm x 42 mm
بیشترین توان الکتروموتور 19.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-13(Y)-40P 4JE-13Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-13Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 188 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 63,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 42 mm - 1 5/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 11.0 kW
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 19.8 A
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات کابلی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-15(Y)-40P 4JE-15Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-15Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 192 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 63,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 42 mm - 1 5/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 30.8 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 19.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4JE-22(Y)-40P 4JE-22Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4JE-22Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 192 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 63,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 42 mm - 1 5/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 37.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 21.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-15(Y)-40P 4HE-15Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-15Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 187 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 73,7 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 42 mm - 1 5/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 22.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 13.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-18(Y)-40P 4HE-18Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-18Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 191 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 73,7 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 42 mm - 1 5/8'
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 36.7 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 22.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4HE-25(Y)-40P 4HE-25Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4HE-25Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 207 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 73,7 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 44.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 25.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-20(Y)-40P 4GE-20Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-20Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 196 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 84,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 25.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 16.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-23(Y)-40P 4GE-23Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-23Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 196 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 84,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 43.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 27.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4GE-30(Y)-40P 4GE-30Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4GE-30Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 209 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 84,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 51.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 28.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-25(Y)-40P 4FE-25Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-25Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 204 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 101,8 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 32.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 19.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-28(Y)-40P 4FE-28Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-28Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 207 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 101,8 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 52.8 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 31.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 4FE-35(Y)-40P 4FE-35Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 4FE-35Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 207 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 101,8 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 28 mm - 1 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 62.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 4 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 35.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-22(Y)-40P 6JE-22Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-22Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 231 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 95,3 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 28.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 16.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-25(Y)-40P 6JE-25Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-25Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 234 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 95,3 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 46.4 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 27.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6JE-33(Y)-40P 6JE-33Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6JE-33Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 244 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 95,3 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 53.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 65 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 30.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-25(Y)-40P 6HE-25Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-25Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 230 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 110,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 32.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 19.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-28(Y)-40P 6HE-28Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-28Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 233 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 110,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 53.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 33.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6HE-35(Y)-40P 6HE-35Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6HE-35Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 241 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 110,5 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 64.4 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 70 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 36.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-30(Y)-40P 6GE-30Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-30Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 230 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 126,8 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 40.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 23.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-34(Y)-40P 6GE-34Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-34Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 230 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 126,8 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 65.5 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 40.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6GE-40(Y)-40P 6GE-40Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6GE-40Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 240 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 126,8 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 35 mm - 1 3/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 73.9 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 75 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 42.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-40(Y)-40P 6FE-40Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-40Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 244 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 151,6 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 3
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 51.1 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 27.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-44(Y)-40P 6FE-44Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-44Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 244 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 151,6 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 83.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 46.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 6FE-50(Y)-40P 6FE-50Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 6FE-50Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 246 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 151,6 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 32 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 54 mm - 2 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-400V PW-3-50Hz
جریان کاری 96.2 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 6 x 82 mm x 55 mm
بیشترین توان الکتروموتور 51.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2(Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-50(Y)-40P 8GE-50Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8GE-50Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 342 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 185 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 28 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 76 mm - 3 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 92.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 8 x 75 mm x 60 mm
بیشترین توان الکتروموتور 51.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8GE-60(Y)-40P 8GE-60Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8GE-60Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 352 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 185 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 28 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 42 mm - 1 5/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 76 mm - 3 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 113.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 8 x 75 mm x 60 mm
بیشترین توان الکتروموتور 63.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-60(Y)-40P 8FE-60Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8FE-60Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 361 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 221 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 28 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 54 mm - 2 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 76 mm - 3 1/8''
نوع موتور 2
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 113.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 8 x 82 mm x 60 mm
بیشترین توان الکتروموتور 63.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
بازگشت به لیست

کمپرسور پستونی بیتزر مدل 8FE-70(Y)-40P 8FE-70Y-40P

Bitzer Reciprocating Compressor Model 8FE-70Y-40P Ecoline
مشخصات فنی
وزن کمپرسور 363 kg
کشور سازنده آلمان
ظرفیت جابجایی (متر مکعب بر ساعت) 221 m³/h
حداکثر فشار (LP/HP) 19 / 28 bar
سایز لوله خروجی (خط دیسشارژ) 54 mm - 2 1/8''
سایز لوله ورودی (خط ساکشن) 76 mm - 3 1/8''
نوع موتور 1
ولتاژ 380-420V PW-3-50Hz
جریان کاری 139.0 A
تعداد سیلندر(قطر * طول) 8 x 82 mm x 60 mm
بیشترین توان الکتروموتور 78.0 kW
روغن مینرال
هیتر روغن 140 وات سوکتی
Bitzer image
روغن مورد نیاز برای گاز R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
روغن مورد نیاز برای گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان آسه تجارت آسیا، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.

021-75092

شرکت بیتزر آلمان یکی از بزرگ­ترین تولید­کنندگان کمپرسورهای برودتی در دنیا است که اهمیت زیادی به بهینه­ سازی محصولات خود می­‌دهد و در این راستا از چندین سال قبل، سری اکولاین را به بازار ارائه نموده است. اکولاین­ ها، کمپرسورهای نیمه باز (Semi hermetic) با راندمان بالا هستند که برای هر کاربردی (سیستم­های تبرید، تهویه مطبوع و پمپ حرارتی مدرن) پاسخگوی نیازهای چالش بر انگیز سیستم­ های تبرید می­‌باشند. از عمده­ ترین مزیت های کمپرسور های بیتزر اکولاین می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بازه وسیع دبی­های مبرد برای کاربردهای متنوع از 303-4 مترمکعب بر ساعت (این تنوع بازه به سایز لوله ­ها، نوع الکتروموتور و روش بستن سیم­ ها (ستاره – مثلث و ترکیب این دو روش) و یا موازی بستن کمپرسورها (Tandem) بستگی دارد.)
 • بازه وسیع و متنوع در استفاده از مبردهای مختلف:

R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R507A, R450A, R513A, R1234yf, R1234ze(E), R448A, R449A, R452A و R22

کمپرسور بیتزر اکولاین

 • مصرف بهینه انرژی با بکارگیری فناوری­ های زیر؛
  • سوپاپ ­های بهینه شده (Highly efficient working valves)
  • کمترین حجم لقی سیلندر و پیستون (Minimum clearance volume)
  • الکتروموتور با سایز بهینه شده
  • طراحی جدید سرسیلندرها برای کنترل نوسان ­های گاز خروجی
 • قطعات مقاوم در برابر خوردگی
  • شفت و میل لنگ غیر هم مرکز با سطح سخت شده (Hardening)
  • بلبرینگ­ ها کم اصطکاک و پیستون ­های آلومینیومی
  • رینگ­ های صفحه ­ای پیستون، سخت شده با کروم
 • صدا و ارتعاش کم
  • تعادل وزنی بهینه
  • نوسانات کم گاز خروجی با کمک طراحی ویژه سرسیلندر
 • اشغال جای کم (نیازمند به حداقل فضا)
  • طراحی بسیار فشرده
 • مقاوم
  • طراحی صفحه سوپاپ مستحکم
  • سوپاپ­ های ساخته شده از فولاد فنری با مقاومت بالا در برابر ضربه
  • پوشش مقاوم برای چرخ دنده محرک از نظر خوردگی
 • کنترل ظرفیت بهینه
  • با کمک دور متغیر داخلی (Varispeed Design)
  • خارج کردن یک یا چند سیلندر از مدار (Varistep)
  • موازی بستن کمپرسورها (Tandem compressors) برای دستیابی به دبی­ های بالا، از 22.7 تا 303 مترمکعب بر ساعت (در فرکانس 50 هرتز)
  • اینورترهای دور متغیر جانبی (VARIPACK) از فرکانس 25 تا 70 هرتز
  • استفاده از ماژول­ های هوشمند (IQ Module)

روغن­ کاری و خنک­ کاری قطعات متحرک داخلی بیتزر سری اکولاین­ ها

كمپرسورها به دو دلیل اصطكاك بین قطعات متحرك و افزایش درجه حرارت ناشی از تراكم مبرد، باید خنک شوند. خنك كردن كمپرسور به منظور جلوگیری از كاهش كارآیی كمپرسور و همچنین نگهداری كیفیت روغن و روغن­كاری است. در واقع روغنی كه برای روغن­كاری به گردش در می‌­آید، وسیله خوبی برای جذب و دفع گرما است.

بیتزر برای روغن­کاری و خنک­ کاری اکولاین­ها، از روش­های زیر استفاده نموده است؛

  • استفاده از پمپ روغن (در نسل­های قدیمی اکولاین­ها مانند CE4 استفاده می­شده است)
  • عبور مبرد از روی الکتروموتور
  • استفاده از روش گریز از مرکز

کنترل ظرفیت بهینه کمپرسورهای اکولاین بیتزر

یکی از نقاط قوت این کمپرسورها ، قابلیت کنترل ظرفیت آن­ها، در بازه­ی وسیعی از بار برودتی مورد نیاز است. در این راستا طراحان کمپرسور پیستونی بیتزر مدل اکولاین، راهکارهای متفاوتی برای کنترل ظرفیت در نظر گرفتند، که در اینجا به بخشی از آن­ها اشاره می­شود.

 • کنترل ظرفیت تبرید با استفاده از دور متغیر داخلی

این روش کنترل بر روی یک دسته از کمپرسورهای اکولاین به نام Varispeed تعبیه شده است. در این کمپرسورها یک اینورتر داخلی وظیفه­ی کنترل ظرفیت تبرید را بر عهده دارد. این کمپرسورها برای کاربرد در سیستم هایی که تغییرات بار آن­ها زیاد است و یا به عنوان کمپرسور اصلی در یک رک به کار گرفته می­شوند.

بیتزر اکولاین سرعت متغیر

 • اینورترهای دور متغیر جانبی

برای کنترل ظرفیت مطمئن و آسان، بیتزر پیشنهاد استفاده از اینورترهای جانبی فرکانس متغیر (Frequency Inverter) را ارائه داده است. این اینورترها که به طور مخصوص برای کمپرسورهای اکولاین طراحی شده­اند، می­توانند فرکانس را از 70-25 هرتز تغییر دهند. تمرکز توسعه در اینورترهای Varipack بر روی راحتی در استفاده، قابلیت اطمینان و عملکرد عالی آن­ها بوده است. جهت پایش داده­های اینورتر، می­توان از نرم­افزار شرکت بیتزر هم استفاده نمود.

اینورترهای جانبی فرکانس متغیر (Frequency Inverter)

 • ­کنترل ظرفیت تبرید با خارج کردن یک یا چند سیلندر از مدار (Varistep)

این روش برای کنترل هوشمند سیستم طراحی شده است که یک روش الکترو مکانیکی سریع کنترل ظرفیت است. بیتزر این روش کنترل ظرفیت را CRII نامیده است.

در واقع CRII یک لوازم جانبی است که می تواند بر روی یک یا چند سیلندر نصب شده و ظرفیت آن­ها را از 100-10 درصد کنترل نماید.

کنترل ظرفیت تبرید با خارج کردن یک یا چند سیلندر از مدار در بیتزر اکولاین

 • کنترل ظرفیت تبرید با استفاده از لوازم جانبی

استفاده از نسل جدید ماژول‌های هوشمند (IQ Module)

این روش تمامی قسمت­های مختلف کمپرسور تبرید را مورد  نظارت و حفاظت قرار می­دهند. با استفاده از ماژول هوشمند می­توان فرایند کنترل ظرفیت کمپرسورها را کنترل نمود.

کنترل ظرفیت تبرید با استفاده از لوازم جانبی در بیتزر اکولاین با IQ-Module

استفاده از نسل جدید الکتروموتور با کمترین افت گشتاور، متناسب با نوع مبرد و میزان تبرید

اکثر موتورهای آسنکرون (400V-3-50Hz) ، با افزایش فرکانس بیش از 50 هرتز توسط اینورترها و در ولتاژ بیشینه 400 ولت، دچار افت گشتاور خروجی می­شوند که به این مورد، ضعف میدان (Field weakness) می­گویند. بیتزر با طراحی 3 نسخه الکتروموتور، مشکل افت گشتاور را در فرکانس­های بالاتر از 50 هرتز رفع کرده است.

اکولاین­ها با هر سه نسخه الکتروموتور، قابلیت سازگاری را دارند اما با توجه به مصرف انرژی، نوع مبرد و میزان سرمایش مورد نیاز، نسخه الکتروموتور انتخاب می­شود.

الکتروموتور نسخه1: سردخانه­های بالای صفر، مبردهای سری 400(زیروتروپ)  و R22

الکتروموتور نسخه2: سردخانه­های زیر صفر، مبرد آمونیاک

الکتروموتور نسخه3: کاربری متوسط، مبرد R134a، R1234yf، R1234ze و مبردهایی با همین سطح فشار،که در برای کاربری­های سوپر مارکت­ها مناسب است.

استفاده از نسل جدید الکتروموتور با کمترین افت گشتاور، متناسب با نوع مبرد و میزان تبرید