سوزن شیر انبساط دانفوس

سوزن شیر انبساط دانفوس
Danfoss Expansion Valve Orifice

از اصلی ترین قطعات سیستم های برودتی اکسپنشن ولو ها می باشند که به واسطه آنها تغییر مایع مبرد صورت می گیرد. مایع مبرد از طریق روزنه های بسیار در سطح سوزن شیر انبساط (اکسپنشن ولو) دانفوس باعث پاشش مایع مبرد به بیرون از شیر انبساط و تغییر حالت مبرد به گاز می شود.

سوزن شیر انبساط دانفوس
سوزن شیر انبساط دانفوس
سوزن شیر انبساط دانفوس
سوزن شیر انبساط دانفوس
سوزن شیر انبساط دانفوس
سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 00

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 00

Danfoss orifice NO 00 Expansion Valve TE2

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 01

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 01

Danfoss orifice NO 01 Expansion Valve TE2

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 02

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 02

Danfoss orifice NO 02 Expansion Valve TE2

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 03

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 03

Danfoss orifice NO 03 Expansion Valve TE2

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 04

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 04

Danfoss orifice NO 04 Expansion Valve TE2

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 05

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 05

Danfoss orifice NO 05 Expansion Valve TE2

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 06

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 06

Danfoss orifice NO 06 Expansion Valve TE2

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 01

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 01

Danfoss orifice NO 01 Expansion Valve TE5

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 02

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 02

Danfoss orifice NO 02 Expansion Valve TE5

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 03

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 03

Danfoss orifice NO 03 Expansion Valve TE5

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 04

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 04

Danfoss orifice NO 04 Expansion Valve TE5

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 05

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 05

Danfoss orifice NO 05 Expansion Valve TE12

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 06

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 06

Danfoss orifice NO 06 Expansion Valve TE12

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 07

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 07

Danfoss orifice NO 07 Expansion Valve TE12

سوزن شیر انبساط مدل TE20 شماره Orifice 08

سوزن شیر انبساط مدل TE20 شماره Orifice 08

Danfoss orifice NO 08 Expansion Valve TE20

سوزن شیر انبساط مدل TE20 شماره Orifice 09

سوزن شیر انبساط مدل TE20 شماره Orifice 09

Danfoss orifice NO 09 Expansion Valve TE20

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 10

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 10

Danfoss orifice NO 10 Expansion Valve TE55

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 11

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 11

Danfoss orifice NO 11 Expansion Valve TE55

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 12

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 12

Danfoss orifice NO 12 Expansion Valve TE55

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 13

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 13

Danfoss orifice NO 13 Expansion Valve TE55

بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 00 orifice NO 00 TE2

Danfoss orifice NO 00 Expansion Valve TE2
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 01 orifice NO 01 TE2

Danfoss orifice NO 01 Expansion Valve TE2
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 02 orifice NO 02 TE2

Danfoss orifice NO 02 Expansion Valve TE2
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 03 orifice NO 03 TE2

Danfoss orifice NO 03 Expansion Valve TE2
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 04 orifice NO 04 TE2

Danfoss orifice NO 04 Expansion Valve TE2
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 05 orifice NO 04 TE2

Danfoss orifice NO 05 Expansion Valve TE2
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE2 شماره Orifice 06 orifice NO 06 TE2

Danfoss orifice NO 06 Expansion Valve TE2
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 01 orifice NO 01 TE5

Danfoss orifice NO 01 Expansion Valve TE5
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 02 orifice NO 02 TE5

Danfoss orifice NO 02 Expansion Valve TE5
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 03 orifice NO 03 TE5

Danfoss orifice NO 03 Expansion Valve TE5
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE5 شماره Orifice 04 orifice NO 04 TE5

Danfoss orifice NO 04 Expansion Valve TE5
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 05 orifice NO 05 TE12

Danfoss orifice NO 05 Expansion Valve TE12
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 06 orifice NO 06 TE12

Danfoss orifice NO 06 Expansion Valve TE12
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE12 شماره Orifice 07 orifice NO 07 TE12

Danfoss orifice NO 07 Expansion Valve TE12
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE20 شماره Orifice 08 orifice NO 08 TE20

Danfoss orifice NO 08 Expansion Valve TE20
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE20 شماره Orifice 09 orifice NO 09 TE20

Danfoss orifice NO 09 Expansion Valve TE20
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 10 orifice NO 10 TE55

Danfoss orifice NO 10 Expansion Valve TE55
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 11 orifice NO 11 TE55

Danfoss orifice NO 11 Expansion Valve TE55
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 12 orifice NO 12 TE55

Danfoss orifice NO 12 Expansion Valve TE55
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

سوزن شیر انبساط مدل TE55 شماره Orifice 13 orifice NO 13 TE55

Danfoss orifice NO 13 Expansion Valve TE55
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان آسه تجارت آسیا، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.

021-75092

از اصلی ترین قطعات سیستم های برودتی اکسپنشن ولو ها می باشند که به واسطه آنها تغییر مایع مبرد صورت می گیرد. مایع مبرد از طریق روزنه های بسیار در سطح سوزن شیر انبساط (اکسپنشن ولو) دانفوس باعث پاشش مایع مبرد به بیرون از شیر انبساط و تغییر حالت مبرد به گاز می شود.