سایت گلاس دانفوس

سایت گلاس دانفوس
Danfoss Sight Glasses

یکی از پرکاربردترین قطعات شرکت دانفوس در سیکل تبرید را می توان سایت گلاس های این شرکت نام برد. سایت گلاس دانفوس (sight glass Danfoss) معمولا یک مرحله قبل از اکسپنشن ولو (شیر انبساط ) نصب می گردند تا نشان دهنده میزان رطوبت و وضعیت مبردها در سیکل تبرید باشند.

اگر برای سیکل تبرید خود به دنبال بهترین تجهیزات هستید سایت گلاس دانفوس به دلیل عدم نشتی و نشانگر هدار سریع، میتواند یکی از بهترین انتخاب ها باشد

این قطعات حداکثر فشار کاری bar 35 را تحمل میکنند و به دو صورت مهره ای و جوشی توسط دانفوس طراحی شده اند. هچنین جنس اتصال سایت گلاس های مهره ای از جنس فلز برنج و سایت گلس های جوشی دانفوس از جنس استیل می باشد.

سایت گلاس دانفوس
سایت گلاس دانفوس
سایت گلاس دانفوس
سایت گلاس دانفوس
سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 6 سایز 1/4 اینچ

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 6 سایز 1/4 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 6 Size 1/4 Flare

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 6 S سایز 1/4 اینچ

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 6 S سایز 1/4 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 6 S Size 1/4 Solder

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 10 سایز 3/8 اینچ

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 10 سایز 3/8 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 10 Size 3/8 Flare

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 10 S سایز 3/8 اینچ

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 10 S سایز 3/8 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 10 S Size 3/8 Solder

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 12 سایز 1/2 اینچ

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 12 سایز 1/2 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 12 Size 1/2 Flare

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 12 S سایز 1/2 اینچ

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 12 S سایز 1/2 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 12 S Size 1/2 Solder

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 16 سایز 5/8 اینچ

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 16 سایز 5/8 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 16 Size 5/8 Flare

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 16 S سایز 5/8 اینچ

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 16 S سایز 5/8 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 16 S Size 5/8 Solder

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 22 S سایز 7/8 اینچ

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 22 S سایز 7/8 اینچ

Danfoss Sight Glasses SGI 22 S Size 7/8 Solder

بازگشت به لیست

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 6 سایز 1/4 اینچ SGI 6 Size 1/4 Flare

Danfoss Sight Glasses SGI 6 Size 1/4 Flare
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/1 kg
وزن خالص 0/09 kg
جنس اتصال برنج
نوع اتصال ورودی مهره ای
ورودی داخلی/خارجی خارجی
سایز ورودی 1/4 in | 6 mm
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی مهره ای
خروجی داخلی/خارجی خارجی
سایز خروجی 1/4 in | 6 mm
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img
بازگشت به لیست

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 6 S سایز 1/4 اینچ SGI 6 S Size 1/4 Solder

Danfoss Sight Glasses SGI 6 S Size 1/4 Solder
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/12 kg
وزن خالص 0/09 kg
جنس اتصال مس
نوع اتصال ورودی جوش | ODF
ورودی داخلی/خارجی
سایز ورودی 1/4 in | 6 mm
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی جوش | ODF
خروجی داخلی/خارجی
اندازه خروجی 1/4 in | 6 mm
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img
بازگشت به لیست

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 10 سایز 3/8 اینچ SGI 10 Size 3/8 Flare

Danfoss Sight Glasses SGI 10 Size 3/8 Flare
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0.18 kg
وزن خالص 0.16 kg
جنس اتصال برنج
نوع اتصال ورودی مهره ای
ورودی داخلی/خارجی خارجی
سایز ورودی 3/8 in | 10 mm
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی مهره ای
خروجی داخلی/خارجی خارجی
سایز خروجی 3/8 in | 10 mm
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img
بازگشت به لیست

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 10 S سایز 3/8 اینچ SGI 10 S Size 3/8 Solder

Danfoss Sight Glasses SGI 10 S Size 3/8 Solder
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/1 kg
وزن خالص 0/09 kg
جنس اتصال مس
نوع اتصال ورودی جوش | ODF
ورودی داخلی/خارجی
سایز ورودی 3/8 in
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی جوش | ODF
خروجی داخلی/خارجی
سایز خروجی 3/8 in
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img
بازگشت به لیست

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 12 سایز 1/2 اینچ SGI 12 Size 1/2 Flare

Danfoss Sight Glasses SGI 12 Size 1/2 Flare
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/22 kg
وزن خالص 0/21 kg
جنس اتصال برنج
نوع اتصال ورودی مهره ای
ورودی داخلی/خارجی خارجی
سایز ورودی 1/2 in | 12 mm
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی مهره ای
خروجی داخلی/خارجی خارجی
سایز خروجی 1/2 in | 12 mm
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img
بازگشت به لیست

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 12 S سایز 1/2 اینچ SGI 12 S Size 1/2 Solder

Danfoss Sight Glasses SGI 12 S Size 1/2 Solder
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/17 kg
وزن خالص 0/14 kg
جنس اتصال مس
نوع اتصال ورودی جوش | ODF
ورودی داخلی/خارجی
سایز ورودی 1/2 in
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی جوش | ODF
خروجی داخلی/خارجی
سایز خروجی 1/2 in
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img
بازگشت به لیست

سایت گلس مهره ای دانفوس مدل SGI 16 سایز 5/8 اینچ SGI 16 Size 5/8 Flare

Danfoss Sight Glasses SGI 16 Size 5/8 Flare
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/31 kg
وزن خالص 0/3 kg
جنس اتصال برنج
نوع اتصال ورودی مهره ای
ورودی داخلی/خارجی خارجی
سایز ورودی 5/8 in | 16 mm
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی مهره ای
خروجی داخلی/خارجی خارجی
سایز خروجی 5/8 in | 16 mm
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img
بازگشت به لیست

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 16 S سایز 5/8 اینچ SGI 16 S Size 5/8 Solder

Danfoss Sight Glasses SGI 16 S Size 5/8 Solder
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/2 kg
وزن خالص 0/15 kg
جنس اتصال مس
نوع اتصال ورودی جوش | ODF
ورودی داخلی/خارجی
سایز ورودی 5/8 in | 16 mm
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی جوش | ODF
خروجی داخلی/خارجی
سایز خروجی 5/8 in | 16 mm
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img
بازگشت به لیست

سایت گلس جوشی دانفوس مدل SGI 22 S سایز 7/8 اینچ SGI 22 S Size 7/8 Solder

Danfoss Sight Glasses SGI 22 S Size 7/8 Solder
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/27 kg
وزن خالص 0/25 kg
جنس اتصال مس
نوع اتصال ورودی جوش | ODF
ورودی داخلی/خارجی
سایز ورودی 7/8 in | 22 mm
حداکثر فشار کاری 35 bar | 500 psig
نوع اتصال خروجی جوش | ODF
خروجی داخلی/خارجی
سایز خروجی 7/8 in | 22 mm
تعمیر پذیر خیر
محدوده دما 80 °C -50 °C
img

سایت گلس (Sight Glass) تجهیزی برای عبور سیال، نشان دادن مبرد و میزان رطوبت سیستم است  که با استفاده از شیشه های تعبیه شده امکان مشاهده حرکت سیال ، رنگ و میزان شفافیت آن وجود دارد در واقع با استفاده از سایت گلاسها میتوان شیرها ، صافی ها ، مبردها و تله بخارهای مسدود شده را تشخیص داد.همچنین می توان از سایت گلس ها برای اهداف بازرسی نیز استفاده کرد. در بازار ایران به این قطعه هم سایت گلس و هم سایت گلاس گفته میشود.

رنگ سبز نشان دهنده عدم وجود رطوبت و رنگ زرد نشان دهنده وجود رطوبت می باشد. هم چنین می توان با استفاده از این ابزار، رنگ سیال را در قسمت های مختلف خط با هم مقایسه کرد. رطوبت از طریق وکیوم ناقص به داخل سیستم نفوذ می کند. در سیستم های سالم و بدون مشکل مایع مبرد به صورت ستونی پیوسته از مایع به صورت شفاف و بدون کف دیده می شود.

سایت گلاس را بایستی در مسیر مایع تعبیه کرد به گونه ای که پیش از شیر انبساط بوده (اکسپنشن ولو) و بعداز هر وسیله جانبی در خط مایع، باشد.
نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان آسه تجارت آسیا، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.

021-75092

سایت گلاس (Sight Glass) دانفوس چیست؟

سایت گلاس دانفوس ( Danfoss sight glasses ) یکی از تجهیزات سیکل تبرید هست که برای عبور سیال، نشان دادن میزان رطوبت سیستم مورد استفاده قرار میگیرد و با استفاده از شیشه های تعبیه شده روی این وسیله امکان مشاهده حرکت سیال ، رنگ و میزان شفافیت آن وجود دارد. در واقع با استفاده از سایت گلاسها میتوان شیرها ، صافی ها ، مبردها و تله بخارهای مسدود شده را تشخیص داد. به طور کلی میتوان گفت سایت گلس های دانفوس برای مراقبت و بازرسی سیکل تبرید توسط شرکت بزرگ danfoss طراحی شده اند. در بازار ایران به این قطعه هم سایت گلس و هم سایت گلاس گفته میشود.

در بازار ایران سایت گلاس های متفاوتی با برند های مختلف وجود دارد که هر کدام مزیا و معایب خود را دارند . سایت گلس برند دانفوس را به دلیل سابقه ی درخشان و طولانی برند دانفوس، میتوان یکی از بهترین های بازار نامید. سایت گلس ها را میتوان به دو دسته کلی (Sight Flow Indicator) و (Sight Glass Window) تقسیم کرد.

محل استفاده و نصب سایت گلاس دانفوس در سیکل تبرید

به دلیل ماهیت سایت گلس ها که یک وسیله کنترلی میباشند سایت گلاس ها را باید در مسیر عبوری مایعات قرار داد. البته در موقع نصب سایت گلاس ها باید به 2 نکته توجه داشت :

 1. سایت گلس قبل از شیر انبساط یا شیر اکسپنشن (Expansion Valve) نصب شده باشد
 2. سایت گلس بعد از همه ی تجهیزات جانبی سیکل تبرید به کار رفته باشد

چگونگی عملکرد سایت گلاس دانفووس و نحوه عملکرد آن

در بالای سایت گلاس ها درون یک محفظه شیشه ای ماده خاص سبز رنگی وجود دارد. چنانچه رنگ این ماده به هریک از وضعیت های زیر درآید، نوعی سیگنال وضعیتی صادر شده است:

ماده به رنگ سبز: دستگاه تبریدی یا همان سیستم خنکساز، بدون هیچگونه مشکلی در حال فعالیت است.
رنگ سبز براق و روشن (فسفری): دستگاه سرماساز مورد نظر دارای اشکالاتی است.
رنگ زرد: رطوبت در سیال و سیستم وجود دارد. بنابراین نیاز به عوض کردن فیلتر رطوبت‌گیر می باشد.

چنان چه مبرد به صورت کف آلود و حباب دار باشد نشان دهنده این است که سیستم مشکل دارد که از علل مرتبط با این مشکل می توان موارد زیر را نام برد :

 •  نشتی مبرد در سیستم
 • ایجاد افت فشار بیش از حد در فیلتر ( گرفتگی فیلتر یا هر گرفتی در سیستم در مسیر مایع )
 • وجود مشکل در( کندانسور ( ناشی از مشکل در فن، کمبود آب در کندانسور آبی، خرابی پمپ برج، مشکل در فن برج، مسدود شدن بین فین ها و غیره
 • پایین بودن سابکولد و افت فشار مایع ( ناشی از طولانی بودن بیش از حد خط مایع، گرفتگی فیلتر درایر، کوچک بودن قطر لوله خط مایع، خرابی شیر برقی و غیره
 • گرم شدن اطراف خط مایع

ویژگی های سایت گلاس های دانفوس

 • دید خوب برای نشان دادن شرایط جریان
 • نشتی بسیار پایین مبرد
 • طول عمر بالا
 • نشانگر هشدار سریع

قیمت سایت گلاس دانفوس

شرکت بازرگانی آسه تجارت آسیا یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان محصولات دانفوس در ایران بوده و بعلت واردات مستقیم و حذف واسطه، محصولات این شرکت را با قیمت بسیار رقابتی در انواع کاربری‌های صنعتی در حوزه تهویه و تبرید ارائه می‌نماید. این شرکت سعی در ارائه سایت گلاس های دانفوس با بهترین قیمت در ایران دارد. جهت اطلاع از قیمت ها می توانید به فروشگاه آسه تجارت آسیا مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن 021-75092 تماس حاصل فرمایید.