سردخانه کنترل اتمسفر

سردخانه کنترل اتمسفر

9 مهر 1401
0 دیدگاه

کشور ما یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بسیاری از محصولات باغی بوده و ظرفیت بسیاری در صادرات این محصولات دارد. متأسفانه تکنولوژی مدرن هنوز جایگاه خود را در ایران پیدا نکرده و بسیاری از تولیدات به صورت سنتی برداشت و نگهداری می‌شوند. در حال حاضر در تمام کشورهای تولیدکننده محصولات باغی سردخانه‌های معمولی جایگاهی ندارند و حتی برای مدت زمان کوتاه نیز از سردخانه‌های مدرن با آتمسفر کنترل شده استفاده می‌شود. در چند سال اخیر اهمیت این سیستم ها مورد توجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی نیز قرار گرفته و در نقاط مختلف کشور مورد استفاده قرار می گیرند.

با توجه به زمان انبارداری و فیزیولوژی میوه و سبزیجات و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ، دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ، اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ سردخانه مناسب ارزیابی و انتخاب می شود. زیرا ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن، دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ، ﻧﯿﺘﺮوژن و دﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺤﺼﻮل دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﺮ اﻧﺒﺎرداری ﻣﺤﺼﻮل را اﻓﺰاﯾﺶ داد. در ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻓﺰود

جهت اطلاع از قیمت موتور یخچال امبراکو برزیل و خرید عمده این محصول، با شماره 02175092 تماس حاصل فرمایید.

 

اساس کار سردخانه کنترل اتمسفر (Controlled Atmosphere)

ﺷﺪت ﺗﻨﻔﺲ در ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪامﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﺟﺎﻧﻮران، ﺗﻨﻔﺲ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ. در ﮔﯿﺎﻫﺎن، اﻧﺪامﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ و داﻧﻪ ﻫﺎی در ﺣﺎل روﯾﺶ، ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻞﻫﺎی در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻧﺪامﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ، ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ است.در این روش با ایجاد تغییرات در مقدار گازهای تشکیل دهنده فضای سردخانه (به حداقل رساندن اکسیژن و کنترل گازهای دی اکسید کربن و اتیلن و افزایش گاز نیتروژن) می توان باعث کاهش تنفس میوه شد.در نتیجه شرایطی برای نگهداری میوه با کیفیت بسیار بالا و برای مدت طولانی در سردخانه های کنترل اتمسفر (نگهداری معادل 2 تا 3 برابر طولانی تر از حالت معمولی) فراهم می شود.

هوای معمولی دارای ۷۸% ازت ، ۱۹% اکسیژن و۳%درصد گاز کربنیک همراه با مقدار جزیی گازهای دیگر می‌باشد. در انبارهای با اتمسفر کنترل شده می‌توان میزان اکسیژن را به ۲% تقلیل و گازکربنیک را تا ۳% بسته به نوع محصول انبار شده، افزایش داد. تقلیل میزان اکسیژن توام با افزایش میزان گازکربنیک سبب بیشتر شدن طول دوره نگهداری محصولاتی نظیر سیب و گلابی می‌گردد.

در انبار با آتمسفر کنترل شده داشتن اتاق‌های غیرقابل نفوذ (Gas tight) ضروری است. در غیر اینصورت کنترل آتمسفر داخل آن بسیار مشکل و یا غیرممکن خواهد بود. پرکردن این انبار شبیه انبارهای معمولی است و تنها پس از آن درب انبار را بایستی به نحوی بست که هیچ منفذی به خارج نداشته باشد.

جدول زیر مدت زمان نگهداری برخی محصولات را متناسب با شرایط اتمسفری سردخانه نشان می دهد.

میوه دما  % % حداکثر مدت نگهداری
سیب 0.5 – 1 2-3 3-5 11 ماه
گیلاس 0 3-10 10-15 8-3 هفته
آلو 0 2 5 4-2 ماه
کیوی 0 3 5 7-5 ماه
گلابی 0 2-4 0-1 10 ماه
انار 6 3 6 6 ماه

تجهیزات سردخانه کنترل اتمسفر

  • سیستم کنترل
  • مبدل اتیلن
  • درب های فشرده شده با گاز
  • ژنراتور نیتروژن
  • سیستم رطوبت زایی
  • مواد آب بندی گازی
  • تجهیزات جانبی نظیر بافرهای انعطاف پذیر، شیرهای فشار بالا و غیره

 

حتما بخوانید: پلاک خوانی کمپرسور بیتزر

 

ساخت و نصب

سیستم C.A. وسایلی هستند که با انجام تغییراتی در سردخانه‌های قدیمی و یا در حال ساخت بر روی سردخانه قابل نصب می‌باشند. بنابراین در کنار هزینه ساخت سردخانه این سیستم نیز باتوجه به ظرفیت سردخانه حدود۳۰-۳۵درصد هزینه دارد. (باید در نظر داشت که هزینه‌ها با توجه به گنجایش و تعداد اتاق‌ها متفاوت است) که شامل دستگاه خارج سازی گاز اکسیژن توسط تزریق گاز ازت، دستگاه خارج سازی مازاد گاز کربنیک، آنالایزرهای ویژه اندازه‌گیری گاز کربنیک و اکسیژن، کامپیوترایز کردن سیستم، درب های ویژه و ماده درزبندی به همراه لوله‌کشی و کابل‌کشی می باشد. بنابراین تعیین دقیق هزینه ها تنها پس از مشخص شدن ابعاد، تعداد اتاق‌ها، نوع وسایل، نیاز به کامپیوتر، دستگاه مه‌پاش برای تأمین رطوبت، نوع درب ها و بسیاری از فاکتورهای دیگر امکان پذیر است.

0 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

دیدگاهی بنویسید

نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست
دیدگاه خود را وارد کنید